Brugervilkår

Disse generelle vilkår ("Vilkårene") gælder for anvendelse af Softwaren (afhængig af den abonnementsløsning, Aftalen omfatter) og for &Moneys levering af Ydelserne. Ved at ibrugtage hele eller dele af Softwaren eller Ydelserne, accepterer Kunden Vilkårene. Vilkårene gælder også for anvendelse af Softwaren i en evt. gratis prøveperiode eller lignende.

1 - Brugsret og abonnement

1.1: Kunden tildeles i Aftalens løbetid en tidsbegrænset, uoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til at anvende Softwaren til de formål og med de begrænsninger, der følger af Vilkårene samt evt. andre aftaler, som Kunden har indgået med &Money.

1.2: Kundens brugsret omfatter en ret til at tilgå Softwaren for (i) alle Kundens egne medarbejdere, og (ii) Kundens revisorer, bogholdere, bankrådgivere og vikarer, som ikke er konkurrenter til &Money. Kunden kan desuden opnå ret til at lade medarbejdere i Kundens koncernforbundne selskaber eller bestyrelse anvende Softwaren i overensstemmelse med den tildelte brugsret, hvis Kunden sikrer, at sådanne koncernforbundne selskaber skriftligt accepterer Vilkårene. Kunden er herudover ikke berettiget til at give tredjeparter adgang til Softwaren.

1.3: Kunden har det fulde ansvar for de brugere, som Kunden giver adgang til Softwaren, herunder at disse brugere benytter Softwaren i overensstemmelse med Vilkårene.

1.4: Kunden må ikke foretage reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af Softwaren, udover hvad der følger af gældende, ufravigelig lovgivning.

1.5: Hvis der er knyttet et oprettelses-/implementeringsgebyr til det valgte abonnement, opkræves dette i umiddelbar forlængelse af indgåelse af Aftalen.

1.6: Hvis Kunden har tilkøbt services fra en tredjepartsleverandør via Softwarens markedsplads til det valgte abonnement, kan gebyret for sådanne services i nogle tilfælde opkræves via Softwaren i stedet for via tredjepartsleverandøren.

2 - Immaterielle rettigheder

2.1: &Money bevarer alle immaterielle rettigheder til Softwaren, herunder, men ikke begrænset til, applikationer, hjemmesider, kode (herunder kildekode), design, billeder, illustrationer, animationer, video, lyd, musik, tekst og “applets” inkorporeret i Softwaren, samt enhver dokumentation relateret til Softwaren. Alle kopier af Softwaren ejes af &Money eller dennes relevant underleverandører. Intet i Aftalen eller Vilkårene skal fortolkes som en overdragelse af nogen immaterielle rettigheder til Kunden.

2.2: Kunden er ikke berettiget til at kopiere hele eller dele af den dokumentation, som er relateret til Softwaren.

2.3: Data indtastet af Kunden i Softwaren forbliver Kundens ejendom, og Kunden er således ansvarlig for, at opbevaring og dokumentation af data sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. &Money har ret til at anonymisere og herefter benytte data som &Money kommer i besiddelse af som led i udførelsen af Aftalen, fx data som behandles i Softwaren, eller som &Money har modtaget i forbindelse med udførelsen af support- og/eller konsulentopgaver for Kunden, med henblik på at udarbejde statistik over brugen af Softwaren samt teste, udvikle og fejlrette Softwaren.

3 - Pris og betalingsbetingelser

3.1: Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) ekskl. moms og andre offentlige skatter og afgifter. Prisændringer varsles på samme vis som ændringer af Vilkårene, jf. pkt. 5.4.

3.2: &Money fakturerer Kunden forud for hver påbegyndt løbende måned efter abonnementets start (dvs. efter udløbet af en evt. gratis prøveperiode). Efter opsigelse af abonnementet forpligter &Money sig ikke yderligere over for Kunden. Licensvederlag, som allerede er betalt, refunderes ikke.

3.3: Tilkøbte konsulenterydelser mv., udover abonnementet, faktureres i umiddelbar forlængelse af indgåelse af aftale om sådanne tilkøb. Betalingsbetingelserne er netto 14 dage efter fakturaen er sendt til Kunden.  

3.4: Ved forsinket betaling påløber der morarenter på 2% pr. påbegyndt måned efter fakturaens forfaldsdato, samt et gebyr på 100 kr. pr. rykker, som &Money sender til Kunden, indtil fuld betaling er sket.

4 - Behandling af personoplysninger

4.1: &Money behandler kontaktoplysninger om Kunden og brugerne samt oplysninger om disses anvendelse af Softwaren og Ydelserne. Behandlingen sker med henblik på at levere og optimere Softwaren og Ydelserne, herunder forbedre Softwarens funktionalitet og brugervenlighed, yde support, rette fejl mv. &Money er selv dataansvarlig for enhver behandling af personoplysninger, som finder sted til disse formål, og &Money er således ansvarlig for at sikre behørig hjemmel til behandlingen, samt at underrette de relevante personer om behandlingen.

4.2: &Money optræder som databehandler for Kunden i relation til den behandling af personoplysninger, som sker i Softwaren. Dette indebære behandling af de personoplysninger, som indgår i dokumentation (fakturaer, andre bilag osv.), som Softwaren trækker fra Kundens økonomisystem og andre applikationer. Ved indgåelse af Aftalen, har Kunden også accepteret &Moneys databehandleraftale.

5 - Vedligeholdelse og ændringer

5.1: &Money opdaterer løbende Softwaren, og enhver opdatering implementeres af &Money, således at Kunden automatisk får adgang hertil. &Money foretager desuden løbende vedligeholdelse af Softwaren.

5.2: Opdateringer og vedligeholdelse kan bl.a. indebære fejlretninger, funktionelle forbedringer og andre tilføjelser til eller ændringer af Softwaren, og &Money bestemmer selv omfanget og hyppigheden af sådanne opdateringer og vedligeholdelse.

5.3: &Money kan i forbindelse med opdatering eller vedligeholdelse være nødt til midlertidigt at lukke for Kundens adgang til Softwaren. &Money vil tilstræbe sig på altid på forhånd at varsle Kunden om en sådan midlertidig lukning for adgangen, og alene lukke for adgangen til Softwaren på tidspunkter på døgnet, hvor der erfaringsmæssigt er mindst brug af Softwaren.

5.4: &Money har til enhver tid ret til at ændre Vilkårene med 30 dages skriftligt varsel.

6 - Krav til Kunden og Kundens it-miljø

6.1: Det er en forudsætning for Kundens brug af Softwaren, at Kunden har adgang til internettet og benytter en opdateret version af en af &Money supporteret webbrowser eller andet relevant udstyr eller applikation til at tilgå Softwaren. Kunden kan til enhver tid (herunder også forud for Aftalens indgåelse) anmode &Money om information om, hvilke specifikke webbrowsere og applikationer, Softwaren understøtter.

6.2: Kunden er forpligtet til at kontrollere Softwarens output, herunder, men ikke begrænset til, eventuelle filer samt udskrifter/rapporter og datatræk mv., og Kunden skal straks meddele &Money, hvis Kunden konstaterer eventuelle fejl i Softwaren.

7 - Overdragelse

7.1: &Money kan overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser iht. Aftalen til tredjemand uden forudgående godkendelse fra Kunden.

7.2: Kunden kan ikke uden forudgående godkendelse fra &Money overdrage sine rettigheder eller forpligtelser iht. Aftalen til tredjemand. Kunden må desuden ikke sælge, udleje eller lease retten til at anvende Softwaren, udover hvad der specifikt følger af brugsretten i pkt. 1.

8 - Kundens misligholdelse

8.1: Hvis Kunden væsentligt misligholder Aftalen (herunder Vilkårene), er &Money berettiget til at ophæve Aftalen og bringe brugsretten til Softwaren til ophør med øjeblikkelig virkning, uanset evt. aftalte opsigelsesfrister mv. Det anses bl.a. altid som væsentligt misligholdelse, hvis Kunden (i) ikke senest 14 dage efter skriftligt påkrav betaler en forfalden faktura, (ii) erklæres konkurs, går i betalingsstandsning eller på anden vis indleder likvidation/opløsning mv., eller (iii) anvender Softwaren i strid med pkt. 1 eller 2 eller på en måde, der i øvrigt er skadelig for &Money eller &Moneys øvrige kunder.

8.2: Foruden ovenstående, har Parterne ret til at ophæve Aftalen i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

9 - Ansvar og ansvarsbegrænsninger

9.1: Softwaren er en standardløsning, og Kunden gives adgang til Softwaren, som den er og forefindes (as is) på tidspunktet for indgåelse af Aftalen. Det er alene Kunden selv, som er ansvarlig for, at Softwaren og Ydelserne opfylder Kundens behov, og at Kunden lovligt kan anvende Softwaren indenfor rammerne af den lovgivning, som Kunden til enhver tid måtte være underlagt.

9.2: &Money yder ikke uden særskilt skriftlig aftale nogen form for rådgivning, eller giver nogen tilsikring, vedrørende Kundens brug af Softwaren. Kundens brug af Softwaren sker således på eget ansvar og for Kundens egen risiko.

9.3: &Money er ikke ansvarlig for fejl, der opstår som følge af misbrug eller fejlagtig brug af Softwaren, eller hvis sådanne fejl opstår som følge af Kundens anvendelse af Softwaren i strid med, hvad der er aftalt eller forudsat.

9.4: &Money er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder, men ikke begrænset til, tab af fortjeneste eller forventet fortjeneste, tab eller beskadigelse af data, eller anden form for indirekte tab eller følgeskader, samt omkostninger til intern arbejdstid og omkostninger til tredjemand/dækningskøb, der ikke på forhånd er godkendt af &Money.

9.5: &Money fraskriver sig – i videst muligt omfang efter ufravigelig, gældende lovgivning – ethvert produktansvar for tab eller følgeskader mv., der måtte opstå som følge af anvendelsen af Softwaren.

9.6: &Moneys samlede erstatningsansvar over for Kunden for ethvert krav, der udspringer af Aftalen, er begrænset til et beløb svarende til Kundens samlede betaling for abonnement de seneste 12 måneder forud for den hændelse, som har givet anledning til kravet.

9.7: Ethvert krav, som ikke er fremsat senest 12 måneder efter tidspunktet for den skadevoldende hændelse, kan ikke gøres gældende overfor &Money.  

10 - Force majeure

10.1: Ingen af parterne er ansvarlige for tab eller forsinkelser, der opstår som direkte eller indirekte følge af en force majeure-begivenhed, hvorved forstås en begivenhed, som er uden for den pågældende Parts rimelige kontrol og som ikke kunne forudsiges, herunder, men ikke begrænset til, krig og andre uroligheder, naturkatastrofer, strejker, lockout, ildebrand, skade på produktinventar, import- og eksport-reguleringer, strømafbrydelser, cyberangreb (som ikke kunne være forhindret ved implementering af aftalte foranstaltninger), aktivitetsophør eller manglende forbindelse hos internetoperatør mv.

11 - Underleverandører (tredjepartstjenester)

11.1: &Money er berettiget til at benytte underleverandører i forbindelse med levering af Softwaren og Ydelserne.

11.2: Afhængig af, hvilken abonnementsløsning, Kunden har valgt, kan Softwaren eller Ydelserne forudsætte, at Kunden bliver omfattet af særlige tillægsvilkår og/eller yderligere gebyrer hos en underleverandør (fx en tredjepartstjeneste). Kunden vil blive gjort bekendt med sådanne særlige vilkår forud for leveringen af de relevante (dele af) Softwaren og/eller Ydelserne.

12 - Fortrolighed og sikkerhed

12.1: Parterne skal iagttage sædvanlig fortrolighed for så vidt angår al information om hinanden og aftaleforholdet, som ikke er alment kendt.

12.2: &Money iagttager fortrolighed med hensyn til Kundens data, og er ikke berettiget til at videregive Kundens data til tredjemand, udover sådanne informationer, som skal videregives for, at Softwarens funktioner kan tilsikres, eller Softwaren og Ydelserne i øvrigt kan leveres i overensstemmelse med Aftalen.

12.3: Udover hvor dette følger eksplicit af Aftalen, må Kunden ikke fremvise Softwaren eller videregive informationer herom, der er erhvervet som led i parternes samarbejde eller i strid med Aftalen, til tredjepart. Dette gælder ligeledes efter Aftalens ophør.

13 - Lovvalg og tvister

13.1: Aftalen er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret, idet der dog skal ses bort fra dansk rets internationale, privatretlige regler.

13.2: Enhver tvist, herunder tvister om eksistens eller gyldighed af hele eller dele af Aftalen, skal indbringes for de danske domstole.