Privatlivspolitik

1 - Indledning

&Money ApS ("&Money", "Virksomheden", "vi", "os", "vores") behandler oplysninger om dig som bruger af bconomy ("Platformen") i forskellige situationer. Vi er derfor forpligtede til at orientere dig om en række forhold i relation til behandling af personoplysninger om dig, i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen ("GDPR").

2 - Dataansvarlig

Virksomheden er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i de forskellige situationer, der er nærmere beskrevet nedenfor.

Du finder vores kontaktoplysninger nederst under afsnittet "Vores kontaktoplysninger".

3 - Behandling af dine personoplysninger

Virksomheden behandler personoplysninger i forskellige situationer, når du anvender Platformen:

-  Brug af cookies

- Administration af brugere

- Når du kommunikerer med os

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige formål med behandlingen af dine personoplysninger i forskellige situationer. Du kan desuden se, hvilke oplysninger vi behandler i de forskellige situationer, og hvad retsgrundlaget for behandlingen er.  

3.1: Brug af cookies

Når du anvender bconomy, registrerer vi via cookies oplysninger om din brug af Platformen, herunder fx oplysninger om din IP-adresse, din browsertype, besøgstidspunktet, de features der anvendes, mv. Disse oplysninger kan i nogle tilfælde omfatte personoplysninger.

3.1.1: Formål og retsgrundlag

Vi registrerer ovenstående oplysninger for at kunne tilbyde en sikker, stabil og kundevenlig brugerop-levelse i Platformen samt føre statistik over brugen af bconomy. Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (for nødvendige funktionalitetscookies), idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne opretholde funktionaliteten og sikkerheden i Platformen, og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (for øvrige cookies). Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores særskilte Cookiepolitik.

3.1.2: Opbevaring

Oplysninger i forbindelse med vores anvendelse af cookies slettes som udgangspunkt når cookien bliver slettet fra din enhed, og afhænger således af den konkrete cookie. Du kan læse mere om de forskellige cookies, herunder levetiden, i vores Cookiepolitik.

3.2: Administration af brugere og drift af Platformen

Når du opretter en brugerkonto i bconomy, registrerer vi dine login- og kontaktoplysninger, herunder fornavn, efternavn, telefonnummer, e-mailadresse og adgangskode. Derudover registreres oplysnin-ger om, hvilken virksomhed du er ansat i, din rolle og tildelte adgange i Platformen. Endelig behandler vi oplysninger om, hvorvidt du har valideret din konto med MitID, og om du har tilknyttet virksomhe-dens bankkonto og/eller e-conomic konto. Derudover noterer vi alle betalinger i en hændelseslog, hvoraf det fremgår, hvem der har udført hvilken handling i relation til en betaling. Heraf vil det fx frem-gå, hvilken bruger, der har godkendt en specifik betaling.

Vi behandler ikke oplysninger om MitID eller CPR-nummer i forbindelse med validering af din konto.

3.2.1: Formål og retsgrundlag

Formålet er at give dig adgang til Platformen samt mulighed for at anvende Platformen og dens funk-tioner.

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi for-følger vores legitime interesse i at administrere brugere af Platformen og tilbyde de valgte funktioner i Platformen.

3.2.2: Opbevaring

Dine brugeroplysninger slettes eller anonymiseres senest 1 år efter udgangen af regnskabsår, hvor du eller den virksomhed, hvor du er ansat, har lukket din brugerkonto seneste login, hvorefter brugerkon-toen automatisk lukkes].

3.3: Når du kommunikerer med os

Hvis du som bruger Platformen kontakter os, vil din henvendelse ofte indeholde personoplysninger, såsom kontaktoplysninger, din tilknytning til en bestemt virksomhed eller andre personoplysninger, som du måtte give os. I visse tilfælde kan vi også modtage lignende personoplysninger om dig fra tredjemand, f.eks. din arbejdsgiver (når du repræsenterer en erhvervskunde).

3.3.1: Formål og retsgrundlag

Vi behandler oplysningerne for at kunne håndtere og besvare generelle henvendelser fra dig eller den virksomhed, som du eventuelt repræsenterer.

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi for-følger vores legitime interesse i at kunne besvare generelle henvendelser, yde support samt varetage den daglige administration og relation til vores kunder og brugere.

3.3.2: Opbevaring

De personoplysninger vi behandler i på baggrund af din henvendelse, slettes eller anonymiseres som udgangspunkt senest 3 år efter udgangen af det regnskabsår, hvor din seneste henvendelse er afslut-tet/færdigbehandlet.

Oplysninger, som har relation til en kundeaftale eller lignende og/eller indgår i vores regnskabsmateri-ale (såsom fakturaer), opbevares dog som udgangspunkt i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som oplysningerne relaterer sig til, som følge af de bogføringsregler, vi er underlagt, eller med henblik på at kunne dokumentere en konkret aftale.

3.4: Modtagere af dinepersonoplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger i en række forskellige situationer:  

- Oplysninger, som indgår i vores regnskabsmateriale, eller i dokumentation for en konkrete af-tale, videregives til de relevante myndigheder, når vi fx er forpligtet til det iht. lovgivningen (fx videregives regnskabsmateriale til SKAT).

- Hvis du har givet samtykke til brug af tredjepartscookies, videregiver vi dine oplysninger til de relevante tredjepartsudbydere.

- Vi videregiver dine personoplysninger til tredjeparter i forbindelse med tilknytning af funktioner i Platformen, herunder banker i forbindelse med tilknytning af bankkonto, NETS DanID A/S i forbindelse med MitID-validering og Visma e-conomic A/S ved tilknytning af e-conomic konto.

Derudover vil dine personoplysninger blive overladt til vores databehandlere, som vi bl.a. anvender til hosting af Platformen og vores it-systemer. Vi har indgået databehandleraftaler med alle vores data-behandlere.

3.5: Overførsel af dine personoplysninger til tredjelande

Dine personoplysninger overføres til modtagere, som er beliggende i USA. Overførselsgrundlaget er Europa-Kommissionens Standardkontraktbestemmelser.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om vores overførsel af personoplysninger uden for EU/EØS, herunder en kopi af de relevante sikkerhedsforanstaltninger mv., kan du anmode herom ved at udøve dine rettigheder, som angivet nedenfor i afsnittet "Dine rettigheder mv.".

4 - Dine rettigheder mv.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplys-ninger om dig. Dine rettigheder indebærer:

- Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

- Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

- Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores al-mindelige generelle sletning indtræffer.

- Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bort-set fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gø-res gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

- Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine per-sonoplysninger.

- Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataan-svarlig til en anden uden hindring.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via kontaktoplysningerne angivet neden-for.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

5 - Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

6 - Vores kontaktoplysninger

&Money ApS
CVR-nr. 40 71 62 97
Kalvebod Brygge 1
1560 København V
E-mail: info@andmoney.dk